Yerel Yönetimler Personelinin 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Yerel Yönetimler Personelinin 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Menü

Kaynak

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

05.01.2021

Sayı : E-26073187-900-7579

Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2021 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1.Yerel yönetimler, Yönetmeliğin 11 nci maddesindeki hükümlere uygun olarak (Şubat ayının sonuna kadar) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceklerdir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir.

2. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına Valiliklerin Bakanlığımıza göndereceği listelerde yer alan personel katılabilecektir.

4. Kayıt İşlemleri:

a. Anadolu Üniversitesine kayıtlar 23/08/2021 – 03/09/2021 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

b. Adaylar, sınav başvurularını Anadolu Üniversite'nin "Sınav Hizmetleri" web sitesi sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapacaklardır. Adaylar başvuru süresi dolduktan sonra, kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak sinavdestek@anadolu.edu.tr e-posta adresinden ve 0 222 335 0580 / 2286 no'lu telefon numarasından Anadolu Üniversiteyle ile iletişime geçebileceklerdir.

c. Adaylar, sınav katılım ücreti olan 160 TL'yi sınav başvurusu esnasında Anadolu Üniversinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yatıracaklardır.

d. Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen Anadolu Üniversitesinin adresine ulaştıracaklardır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak Anadolu Üniversitesi tarafından dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, Anadolu Üniversitesi yetkililerince yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

5. Adaylar, sınav giriş belgelerini, 20-24/09/2021 tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

6. Adaylar, 26/09/2021 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav, çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

7. Adaylar, 26/09/2021 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav, çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

8. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

9. Sınav notları, Anadolu Üniversitesi tarafından 06/10/2021 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığımıza iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde duyurulacaktır.

10. Sınav Sorularına Erişim ve İtiraz İşlemleri:

a. Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişmek isteyen adaylar, erişim taleplerini sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav Sorularına Erişim Talep Formu vasıtasıyla ileteceklerdir. Erişim talebinin geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, ilgili tarih aralığında ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan erişim talepleri dikkate alınmayacaktır.

b. Adaylar, sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesinin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi hesabına KDV dâhil 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

c. İtirazların değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak, değerlendirmenin sonucu adaylara duyurulacaktır.

11.Sınavların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; yerel yönetimlerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Konunun, iliniz dahilindeki belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları birlik, müessese ve işletmelere bildirilmesini, yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun Valiliğinizce yapılmasını ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacakların ayrı olmak ve birleştirilmiş liste halinde (excel formatında) hazırlanarak öncelikle yerel.personel@csb.gov.tr adresine e-posta yoluyla, üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra da belgenet üzerinden veya posta yoluyla Bakanlığımıza iletilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Hasan SUVER

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

Ek:

1 - Sınav Takvimi (1 sayfa)

2 - Görevde Yükselme Sınav Konuları (6 sayfa)

3 - Unvan Değişikliği Sınav Konuları (1 sayfa)

4 - Unvan Değişikliği Sınav Formu

5 - Görevde Yükselme Sınav Formu

6 - Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu (1 sayfa)

Dağıtım:

Taşra Teşkilatına

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne

(Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

Kaynak