2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı

Menü

-İLAN-


A- Bakanlığımızca 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, “2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.
B- Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece 23:59'da sona  erecektir.  Başvuruyu  yapacak  adaylar  8  Şubat  2021  – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakı aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz (Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız). https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_aday_basvuru_kilavuzu.pdf
C- Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 Pazar günü  saat 10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu- Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Ek- 1’de yer almaktadır.
D- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav soruları 100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır. Cevap kâğıtları Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacaktır. E- Uzlaştırmacı sınavına başvuracakların;a) Türk vatandaşı olmak,b) Tam ehliyetli olmak,c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak, Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.
F- Sınava başvurular:Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden ilgili alanları doldurup, istenilen belgeleri okunaklı biçimde elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.
Adaylar, elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakı tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.Transkriptlerin okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.
NOT: İki yıllık önlisans öğreniminden sonra dört yıllık yüksek öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayanların hem ön lisans hem de lisans diplomaları veya bitirme belgelerinin suretleri ile not dökümlerini sisteme eklemeleri gerekmektedir. Bu durumda, iki yıllık ön lisans öğreniminden sonra lisans öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayan adayların hem ön lisans hem de lisans diplomalarını veya bitirme belgelerini birlikte tarayarak tek evrak halinde “DİPLOMA” sekmesine, ilgili ön lisans ve lisans transkriptlerini birlikte tarayarak tek evrak halinde “TRANSKRİPT” sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.
Sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında eksik veya hatalı durumlar tespit edildiğinde söz konusu eksikliklerin “Uyap Uzlaştırmacı Portal” (başvurunun yapıldığı https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp adlı internet adresi) üzerinden giderilmesi istenecektir. Bu nedenle, adayların söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.
NOT: Yapılan başvurularda; istenen başvuru evraklarından birinin eksik olması halinde, Daire Başkanlığımız tarafından, sınav başvurusunun yapıldığı UYAP Uzlaştırmacı Portal üzerinden tüm evrak iade edilecektir. Bu durumda adayların diğer belgelerinde herhangi bir işlem yapmadan, sadece eksik veya hatalı olması nedeniyle iade edilen evraktaki hata veya eksiği giderip, ilgili evrakı taratıp tekrar göndermesi gerekmektedir.
Sisteme yanlış evrak aktaran veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve Anadolu Üniversitesine gönderilecek başvuru listesine alınmayacaklardır.
Adayların, https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp internet adresi (UYAP Uzlaştırmacı Portal) üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları evrak ile belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, başvurusunda sisteme aktardığı evrak ile beyan ettiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 
Adayların başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylarınT.C. Kimlik numaralarını içeren liste 15 Mart 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesine gönderilecektir.
G- Başvuru ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/ internet adresinde 15 Mart 2021 tarihinde ilân edilecektir. Başvuru esnasında, soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme hakkını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilecektir.
Uzlaştırmacı sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste Anadolu Üniversitesi’ne gönderildikten sonra listedeki adayların, Üniversite tarafından 22 Mart 2021 – 2 Nisan 2021 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır. Aday listesinde yer alan adaylar, sınav başvurularını Üniversite’nin “Sınav Hizmetleri” web sitesi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden, sınav takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklar ve sınav merkezlerini seçeceklerdir. Bu listede bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi dolduktan sonra, adaylar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav başvurusu esnasında başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak Üniversite ile iletişime geçecektir. (E-Posta: sinavdestek@anadolu.edu.tr)
Sınav başvurusu için her aday Üniversiteye KDV dahil 190 (yüz doksan) TL ödeyecektir. Ödeme, sınav başvurusu esnasında Üniversite’nin Sınav Hizmetleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Üniversite’ye sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
H- Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 3-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.
I- Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.Sınav  başvurusu  alınırken   Üniversite   tarafından   adaylardan   HES (Hayat   Eve Sığar) Kodunun girilmesi talep edilecek, sınav öncesinde ve adayların sınav binasına alınmasında gerekli kontroller yapılacaktır. Yapılan kontroller sonucunda, riskli olduğu tespit edilen adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Bu nedenle sınava alınmayan adaylar için belirlenecek bir tarihte Eskişehir’de ek sınav yapılacaktır. Benzer nedenle ek sınava da alınmayacak adaylar için ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda Covid-19 (+) olan, Covid-19 temaslısı olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar için tutanak düzenlenecek ve sınav binasına alınmayacaktır. Belirtilen sebeplerden dolayı sınava giremeyen adaylar sınav ücreti iadesi talep etmesi durumunda sınav ücretleri iade edilecektir. İade işlemi için adayların sınav başvuru sayfasında yer alan iade dilekçesini doldurarak dilekçe üzerinde belirtilen adrese ulaştırması gerekmektedir. Başvurular sınavdan sonraki gün Üniversite’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başlayacak olup adayların 5 iş günü içinde iade dilekçelerini doldurup, dilekçe üzerinde bulunan adrese göndermeleri gerekmektedir. İlgili tarihler arasında talep edilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sorularına yönelik yapılan itirazların değerlendirme sonucu Üniversite tarafından adaylara duyurulacaktır.
J- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 20-24 Mayıs 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları ilgililere 28 Mayıs 2021 tarihinde Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecektir.


DUYURULUR

 

Kaynak